اولین مرحله ثبت اختراع

اولین ثبت اختراع

اگر دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی کرده باشند؛ در اینکه کدام یک از آنها حق ثبت اختراع را دارند در قوانین ملی کشورها رویه واحدی وجود ندارد.در قانون اختراع ژاپن، آلمان، اتحادیه اروپا، شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اظهارنامه خود را به ثبت می رساند مخترع محسوب و حق ثبت اختراع را خواهد داشت.البته در این نظام چنانچه اولین اظهارنامه منتهی به صدور گواهی اختراع نگردد، صاحب اظهارنامه بعدی می تواند موفق به اخذ گواهی اختراع شود.در قانون اختراع آمریکا، شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اختراع را انجام داده است مخترع تلقی و حق ثبت اختراع را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده باشند.با توجه به ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۱۰، کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می نماید مخترع شناخته می شود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیت دار به ثبوت برسد..

مخترع و صاحب اختراع ثبت شده

مخترع کسی است که بدوا تقاضای ثبت اختراع را به نام خود کرده است ثانیا: با توجه به قسمت اخیر ماده، اگر شخص در محکمه صلاحیت دار ثابت کند که او قبل از کسی که ورقه اختراع اخذ کرده است، اختراع را انجام داده است و دلائل کافی برای اثبات این امر داشته باشد می تواند به محکمه صلاحیت دار برای اثبات خلاف ادعای متقاضی ثبت اختراع، مراجعه کند. به عبارت دیگر، اصل این است کسی که بدوا اختراع را ثبت کرده است مالک آن محسوب می شود ولی خلاف این اصل قابل اثبات است.به موجب بند (ج) ماده ۵ قانون ۱۳۸۶، هرگاه دو یا چند نفر مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند.

تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع

شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتواند اثبات کند در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.با توجه به ماده فوق روشن است که در قانون جدید برخالاف قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در اینکه معترض بتواند خلاف بند (ج) ماده ۵ را اثبات کند به صراحت مطلبی نیامده است. اما در ماده ۱۸ قانون جدید که موارد بطلان گواهینامه اختراع را بیان کرده است؛ این اختیار به ذی نفع داده شده است که در محکمه طرح دعوی کند و به لحاظ اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست، درخواست حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.

اظهارنامه ثبت اختراع در مراجعات همزمان

سوالی که در این قسمت قابل طرح است اینکه اگر دو نفر همزمان به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و درخواست ثبت اختراع واحدی را نمایند؛ در این فرض تکلیف اداره مالکیت صنعتی چیست؟در قانون ۱۳۱۰ و قانون جدید التصویب در این خصوص حکمی نیامده است. بدیهی است با توجه به ملاک مقرر در ماده ۲۹ قانون ۱۳۱۰، چنانچه یکی از متقاضیان با ارائه دلائل و مستندات بتواند ثابت کند که مقدم بر متقاضی یا مخترع در این فرض اختراع را انجام داده است،

حق ثبت اختراع

حق ثبت اختراع و در صورت صدور اختراع، حق ابطال ثبت آن را از طریق محاکم صالحه خواهد داشت.البته لازم به ذکر است که اگرچه نظام اولین مخترع و حق تقدم کسی که اولین بار اختراع را انجام داده است با قاعده انصاف و عدالت بیشتر مطابقت دارد ولی مشکلات اجرایی و تبعات قبول این نظام به حدی است که قریب به اتفاق کشور ها را از پذیرش این اصل رویگردان کرده است. از این رو در کشور هایی که از نظام اولین مخترع پیروی میکنند مخترعین باید به منظور اثبات مختر بودن، دفترچه های یادداشت فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه را به موقع امضاء و تاریخ گذاشته تا در مواردی که در خصوص مورد با شرکت یا مخترع دیگری اختلاف پیدا کردند بتوانند به آن به عنوان دلیل استناد نمایند.

حقوق ناشی از ثبت اختراع

 

حمایت از اختراعات موضوع جدید و تازه ای نیست. این حمایت در تاریخ سابقه ای بس طولانی دارد و شاید بتوان قدمت آن را از سایر موارد حمایت مالکیت معنوی طولانی تر دانست؛ کما اینکه تاریخ انعقاد کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی به بیش از یک قرن قبل یعنی مدت ها قبل از تشکل های سیاسی بین المللی نظیر جامعه ملل برمیگردد.اعطای حق بهره برداری انحصاری از اختراع به دارنده ورقه اختراع امری معقول، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا اختراع علی الاصول اداری هزینه تحقیق و توسعه زیاد و بالاست و چنانچه این هزینه ها که صاحب اختراع اعم از شخص حقیقی و حقوقی متقبل شده پرداخت نشده و برگشت نداشته باشد، بدیهی است که انگیزه تحقیقات و نوآوریی در افراد از بین خواهد رفت که نتیجه و پیامد منفی این امر را در فرآیند توسعه پایدار نمیتوان نادیده گرفت.

حمایت از ثبت اختراع چیست؟

منظور از حمایتی که در اثر ثبت یک اختراع به وجود می آید این است که هرکس مایل به بهره برداری از یک اختراع باشد باید از شخصی که امتیاز ثبت را دریافت کرده و صاحب اختراع ثبت شده نامیده می شودمجوزی جهت استفاده از اختراع بگیرد. شخصی که بدون مجوز از یک اختراع ثبت شده استفاده کند مرتکب تخلف و نقض حق می شود. لفظ «حمایت» از این رو به کار می رود که صاحب امتیاز اختراع ثبت شده علیه بهره برداری بدون مجوز از آن چه که وی اختراع کرده است مورد حمایت قانون است. این حمایت محدودیت زمانی دارد. در اکثر کشور ها این مدت بین ۱۵ تا ۲۰ سال است و از زمان درخواست ثبت یا از تاریخی که اختراع ثبت می شود محسوب می گردد.

قوانین حقوقی ثبت اختراع

حقوق و حمایت ها در سند ثبت اختراع آورده نمی شود بلکه در قانون ثبت اختراعات کشوری که اختراع در آن جا به ثبت رسیده ذکر شده است. این حقوق غالبا «حقوق انحصاری بهره برداری» نامیده می شود و با توجه به نوع اختراع می تواند متفاوت باشد.موضوعی که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد اینکه اگرچه استفاده از اختراع ثبت شده بدون اجازه مالک و صاحب آن تخلف محسوب می گردد لکن بر این اصل استثناهایی نیز وارد شده است.

قانون ثبت و حمایت از حق اختراع

زیرا قانون ثبت اختراعات کشورها معمولا مواردی را پیش بینی کرده اند که بر اساس آن ها می توان بدون اجازه مالک اختراع، از اختراعات ثبت شده استفاد کرد.علاوه بر حقوق انحصاری که به شرح فوق با ثبت اختراع به صاحبان ورقه اختراع اعطاء می گردد، مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه(مجوز) برخوردار خواهند بود.با توجه به مجموع مراتب فوق از آنجایی که حقوق ناشی از ثبت اختراع که به صاحب ورقه اختراع اعطا می گرد در دو قالب حقوق انحصاری و حق واگذاری یا انتقال اختراع می باشد لذا در این قسمت از بحث به موضوع های حقوق انحصاری و حق انتقال اختراعات ثبت شده می پردازیم:حقوق مادی اختراع ثبت شده

دامنه حمایت از اختراع بر اساس اینکه اختراع ثبت شده اختراع محصول یا روش باشد متفاوت است، به این معنا که میزان حمایت از اختراع محصول معمولا بیشتر است. به عبارت دیگر، اختراعات ثبت شده راجع به محصول از حمایت بیشتر و وسیعتری نسبت به انواع دیگر اختراعات برخوردارند.

حقوق اخلاقی مخترع اختراع ثبت شده

حقوق اخلاقی اختراع ثبت شدهدرج نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی است که در معاهدات بین المللی و قانون ملی غالب کشور ها به رسمیت شناخته شده است. ارزش این حق معنوی زمانی نمود

انتقال حق اختراع ثبت شده

حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع یا حقوق مربوط به اظهارنامه اختراع ادعایی به صورت کلی یا در قالب قراردادهای بهره برداری به دیگری منتقل گردد یا در فرضی که حقوق انحصاری مربوط به اختراع ثبت شده متعلق به کارفرما باشد.علی رغم مراتب فوق منطقی این است که همانطور که مخترع حق دارد که نام او در ورقه اختراع صادره ذکر شود، همچنین حق دارد که درخواست کند که نام او به عنوان مخترع ناشناس باشد. در فرض اخیر قوانین ملی کشور ها این حق را به رسمیت شناخته و به منظور جلوگیری از هرگونه اشکال بعدی شرط کرده اند که اولا: این درخواست به صورت اعلامیه کتبی باشد ثانیا: هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام وی ذکر نشود فاقد اثر قانونی است.وصف اخلاقی برای این حق شاید از این جهت است که همیشه جامعه او را به عنوان موجد اخلاقی می شناسد و از او با این عنوان نام می برد و به هر حال او را مباهی به چنین امتیازی می داند. این حق معمولا برای مخترعین اهمیت فراوانی دارد زیرا تردیدی نیست که انسان در هر مقام و یا هر اندازه فضیلت، از انگیزه جلب احترام خالی نیست و مخترعین هم از این قاعده مستثنی نیستند و برخی از آنها پیش از اینکه به منافع مادی حاصل از اختراع توجه داشته باشند مشتاقند که جامعه ایشان را به عنوان مخترع و نوآور بشناسد. فلسفه شناسایی حق اخلاقی مخترع شناساندن او به جامعه و تشویق افراد مستعد به نوآوری و ابتکار است.

واگذاری حق اختراع و تجاری سازی آن

واگذاری حقوق اختراع ثبت شدهیک اختراع به تنهایی ضامن موفقیت تجاری نیست. اختراع ثبت شده ابزاری است که ظرفیت یک شرکت را برای سود بردن از اختراعات خود ارتقاء می دهد. برای اینکه یک اختراع ثبت شده سودهای معمولی نصیب یک شرکت نماید باید به طور موثر مورد بهره برداری قرار گیرد و تنها در صورتی درآمد مالی به وجود خواهد آورد که محصولی که براساس اختراع تولید شده است در بازار موفق باشد و شهرت و قدرت چانه زنی شرکت را از این حیث تقویت کند. برای عرضه محصول یا وسیله اختراعی در بازار به طور کلی مخترع یا شرکت مجموعه ای از گزینه های زیر را دراختیار دارد و می تواند با توجه به بازاریابی و سایر و سایر مولفه های ذیربط یکی از آنها را انتخاب و بر اساس آن گزینه اقدامات لازم معمول دارد: ۱- بهره برداری تجاری مستقیم از اختراعی که ثبت کرده است. ۲- فروش حق اختراع ثبت شده به شخص ثالث ۳- تفویض اجازه بهره برداری به دیگری ۴- سرمایه گذاری مشترک یا سایر توافقات راهبردی با سایر اشخاصی که دارایی های تکمیلی دارند.

تمدید اختراع ثبت شده

 

 هزینه تمدید حق ثبت اختراع

اگر صاحب ورقه اختراع هزینه های سالانه را که برای تمدید ورقه اختراع و اعتبار آن پیش بینی شده است پرداخت نکند؛ تحت شرایطی ورقه اختراع او از اعتبار می افتند و در واقع حق انحصاری او که ناشی از ثبت اختراع است زائل میگردد .در ماده مکرر کنوانسیون پاریس آمده است: یک مهلت اضافی که حداقل شش ماه خواهد بود برای پرداخت حق الثبت و حفظ حقوق مالکیت صنعتی در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تائید قوانین و مقررات داخلی اعطای این مهلت اضافی مستلزم پرداخت حق الثبت و حفظ حقوق مالکیت صنعتی در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تائید قوانین و مقررات داخلی اعطای این مهلت اضافی مستلزم پرداخت حق الثبت اضافی نخواهد بود.

قوانین تمدید ثبت اختراع در سایر کشورها

 کشورهای عضو اتحادیه اختیار دارند به منظور اعاده اعتبار گواهینامه اختراع که اعتبار آن ها به پرداخت حق الثبت ساقط گردیده است مقرراتی پیش بینی نمایند.قانون ۱۳۱۰ ایران، با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت علائم و اختراعات، حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی را در ده سال اول بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار ریال و در ده سال دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار ریال تعیین کرده است.با توجه به قسمت اخیر ماده فوق، ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق حین صدور ورقه اختراع دفعتا تادیه نمود. در این صورت اگر پنج قسط دفعتا تادیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تادیه شود، پانزده درصد و اگر بیست قصد تادیه شود بیست درصد تخفیف داده می شود. بر اساس ماده ۳۵ قانون ثبت علائم و اختراعات، قسط هر سال اگر قبلا تادیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.هرگاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه اختراع دو برابر حقی را که متعلق به آن سال است تادیه نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد بود.با توجه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۸۶، اعتبار گواهی نامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود. به منظور حفظ اعتبار گواهی نامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می شود، توسط متقاظی به اداره مالکیت صنعتی پردخت می گردد. تاخیر در پرداهت حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوطه مسترد شده تلقی و یا گواهی نامه اختراع، فاقد اعتبار می شود.

اختراع ثبت شده ابزاری است که ظرفیت یک شرکت را برای سود بردن از اختراعات خود ارتقاء می دهد.

شرایط و مراحل واگذاری ثبت اختراع

واگذاری حق استفاده از اختراعات ثبت شده قوانین و شرایط خاص خود را دارد و متناسب با کشورهای مختلف متفاوت است.

برای اینکه یک اختراع ثبت شده سودهای معمولی نصیب یک شرکت نماید باید مورد بهره برداری قرار گیرد و تنها در صورتی در آمد مالی به وجود خواهد آورد که محصولی که بر اساس اختراع تولید شده است در بازار موفق باشد و شهرت و قدرت چانه زنی شرکت را از این حیث تقویت کند.. برای عرضه محصول یا وسیله اختراعی در بازار به طور کلی مخترع یا شرکت مجموعه ای از گزینه های زیر را در اختیار دارد و می تواند با توجه به بازاریابی و سایر مولفه های ذیربط یکی از آنها را انتخاب و بر اساس آن گزینه اقدامات لازم معمول دارد:البته باید توجه داشت که موفقیت تجاری یک محصول اختراعی جدید در بازار فقط به ویژگی های فنی آن مربوط نیست.

موفقیت اختراع ثبت شده در شرایط تجاری

صرف نظر از اینکه یک اختراع چه اندازه از دیدگاه فنی مهم و چشمگیر است، اگر در بازار تقاضای موثری برای آن وجود نداشته باشد یا اگر محصول به طور مناسب در بازار عرضه نشود، نمی تواند مشتری جذب کند. بنابراین موفقیت تجاری به طیف گسترده ای از سایر عوامل از قبیل طرح محصول، تهیه راهبرد بازاریابی، قیمت محصول در مقایسه با قیمت محصولات رقیب یا جایگزین بستگی دارد.  برای عرضه ی یک محصول نوآورانه به بازار به طور کلی تهیه یک برنامه تجاری مفید خواهد بود. برنامه های تجاری ابزار موثری برای بررسی امکان پذیر بودن یک ایده تجاری هستند. به منظور برقراری تماس با یک سرمایه گذار برای کسب منابع مالی و عرضه محصول جدید به بازار ضرورت دارد که بنامه تجاری وجود داشته باشد.با توجه به بند فوق،

قوانین واگذاری حق اختراع ثبت شده در موافقت نامه تریپس

روشن است که موفقت نامه تریپس انواع واگذاری حق اختراعات ثبت شده را برای مالکان آن ها به رسمیت شناخته است و صاحبان ورقه اختراع می توانند نسبت به انتقال مالکیت ورقه اختراع و همچنین انعقاد قرار دادهای اعطای پروانه اقدام نمایند. انتقال قهری نیز در موافقتنامه پذیرفته شده است.در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی اغلب کشور ها از جمله انگلیس و سوئیس حقوق فوق به رسمیت شناخته شده است.بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ قانون ثبت علائم و اختراعات، دارنده حق اختراع می تواند مالکیت یا حق استفاد از موضوع اختراع خود را کلا یا جزئا به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید و در آئین نامه اجرایی این قانون، نحوه این انتقال تدوین شده است.بر اساس بند (د) ماده ۵ قانون جدید، حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می گردد.با توجه به مراتب فوق و نظر به گزینه هایی که صاحب ورق اختراع می تواند برای عرضه محصولات اختراعی خود داشته باشد؛ در این قسمت به توضیح موارد زیر می پردازیم.

انواع روش های انتقال حق اختراع ثبت شده

انتقال مالکیت حق اختراع ثبتی

انتقال حق بهره برداری از اختراع ثبت شده

انتقال ثبت اختراع از طریق رهن

انتقال اختراع ثبت شده بصورت قهری


 قابلیت ثبت اختراع

 

برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات برخی از کشور ها، شرایطی پیش بینی شده است؛ که با توجه به نظام هایی که کشور ها برای ثبت اختراع انتخاب کرده اند این شرایط میتواند دارای اهمیت کمتر یا بیشتر باشد. دسته از این شرایط ماهوی است، و فقدان آنها، شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را مواجه با شکال می نماید.دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی است که عمدتا به نحو تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن برمیگردد و فقدان آنها اگرچه میتواند تحت شرایطی، موجب عدم ثبت اختراع گردد ولی اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نیست.

طبقه بندی شرایط ثبت اختراع

برخی از شرایط مربوط به ثبت اختراع، ناظر به شرایط اساسی ثبت آن از قبیل جدید بودن و دارا بودن کاربرد صنعتی است که از آنها به شرایط ماهوی اختراع تعبیر میگردد و برخی دیگر از شرایط عمدتا ناظر به نحوه تنطیم اظهارنامه، توصیف اختراع و ادعا و غیره است که میتوان از آن به عنوان شرایط شکلی ثبت اختراع نام برد. در بعضی از اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، به ویژه در موافقت نامه تریپس، شرایط ماهوی اختراع بیان شده است.با توجه به بند ( ۱) ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس، برای ثبت هرگونه اختراعی اعم از محصول یا فرآیند شرایط ماهوی پیش بینی شده است. این شرایط با توجه به ماده مرقوم عبارتند .

شرایط ثبت اختراع

جدید بودن اختراع در زمان ثبت

اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشاء شده باشد.

دارا بودن گام ابتکاری در اختراع

یکی دیگر از شرایط ماهوی اختراع برای ثبت ، این است که حاوی گام ابتکاری باشد. اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع و با توجه به تعریف اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد.

داشتن قابلیت کاربرد صنعتی اختراع

اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.صنعت به معنای گسترده ی آن منظور است و از جمله شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود .

همانطور که در بند (۱)ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس آمده است، این موافقت نامه، به تعیین شرایط ماهوی اکتفاء کرده است و چگونگی احراز این امور رابه قوانین و مقررات داخلی کشور ها واگذار کرده است؛ که از این حیث، امکان انعطاف پذیری لازم متناسب با شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور ها و سطح توسعه آنها فراهم می گردد که امتیازی مهم محسوب می گردد. البته عدم تعریف اختراع در موافقتنامه تریپس و همچنین عدم تبیین شرایط ماهوی ثبت اختراع و بسنده کردن به ذکر شرایط ماهوی در این موافقتنامه، موجب شده است که کشور ها در بررسی اختراعات به نتایج مختلفی برسندکه این مشکل به ویژه کشور های پیشرفته و به تبعه آن سازمان جهانی مالکیت معنوی را وادار کرده است که در جهت تدوین قوانین ماهوی اختراعات و متحدالشکل کردن آنها از حیث ماهوی اقدامات جدی را شروع نماید که در قسمت مربوط توضیح لازم داده شد. در قوانین و مقررات مربوط به اختراعات کشور ها اعم از کشور های در حال توسعه و توسعه یافته معمولا این شرایط ماهوی وجود دارد.

انواع ثبت اختراع

 

انواع اختراعات تولید قابل ثبت میباشند

اختراع تولید یا اختراع فرآورده، عبارت از ساخت و تولید یک شی یا ماده مخصوصی است که آن را از اشیاء یا مواد مشابه دیگر متمایز میکند. به طور مثال یک ماده مومی اختراع شدۀ مخصوص، که قادر است موهای بدن انسان را زایل کند یا ساخت و ابداع یک عضو مصنوعی مربوط به یکی از اعضاء بدن انسان، نطیر کشکک مصنوعی ران به جای عضو طبیعی یعنی کشکک طبیعی، در جراحی زانون کاربرد داشته باشد. این نوع اختراعات را اختراع تولید می گویند.ثبت اختراع روش یا ابزاراختراع روش که در ماده یک قانون ثبت اختراعات اران با کلمۀ فرآیند نام برده شده، عبارت از اختراع روش یا وسیله یا ابزاری است که به کمک آن ، محصولی تولید گرددیا با روشی خاص و تکنیکی مخصوص، مشکل یا مشکلات فنی صنعتی یا کشاورزی، حل شود. به ظور مثال اختراع روش یا وسیبه، برای دفع آفات گیاهی یا وسله ای برای آبیاری بارانی یا قطره ای در کشاورزی یا اختراع روش خاص برای اسخت مواد بتونی از خاک ونظایر آن را اختراع روش یا اختراع وسیله می گویند.

انواع اختراع کاربردی قابلیت ثبت را دارد

اختراع کاربردی عبارت است از اختراع ناشی از تلاش فکری برای به کار بردن ابزار شناخته شده و موجود برای به دست آوردن محصولی که حتی ممکن است نوع آن محصول نیز وجود داشته باشد، با کارایی جدید و ابتکاری. به طور مثال به کار گرفتن یک پمپ در یک دستگاه سرد کننده نوشابه ساز به صورت ابتکاری وابداعی که قبلا فردی چنین ترکیبی را بوجود نیاورده باشد و به فکر کسی نیز تاکنون نرسیده باشد.به عبارت دیگر، اختراع کاربردی اختراعی است که از تلفیق ابزار و وسایل موجود برای تولید یک محصول یا کالای جدیدی که فاقد سابقۀ تولید باشد، مورد استعمال قرار گیرد.در نطام حقوقی فرانسه حمایت از این قبیل اختراعات چه از نظر حقوقی و چه از نظر قضایی پذیرفته شده است و اغلب کشور های اروپایی و ایالات متحدۀ آمریکا و مراکش نیز طرفدار حمایت از این قبیل اختراعات هستند.با توجه به مواد یک و دو قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران به نظر چنین می رسد که در نطام حقوقی ایران فقط اختراع فرآورده یا اختراع تولید کالا و اختراع فرآیند یعنی اختراع ابزار تولید قابل ثبت و صدور ورقه گواهی اختراع شناخته شده و اختراع کاربردی قابل ثبت و حمایت نخواهد بود مگر این که اختراع کاربردی را نوعی اختراع فرآیند تلقی کنیم. اما بهتر است این نوع اختراعات عنوان صریح قانونی پیدا کند.

ثبت اختراع  نوع ترکیبی یا مختلط

اختراع ترکیبی عبارت از اختراعی است که به کمک و همکاری یک گروه ابزار جدید و وسایل شناخته شده، یک محصول صنعتی جدید بدست آید. یک اختراع ممکن است از عوامل و یا یک سلسله اختراعات دیگر، یعنی از ترکیب عوامل مزبور، خلق شود. به طور مثال یک مخترع که یک مولکول شیمیایی جدیدی از طریق ترکیب و تلفیق و کمک روش یا اختراعات شناخته شدۀ موجود به دست می آورد، میتواند نسبت به ثبت و اخذ ورقه اختراع به منطور برخورداری از حمایت قانونی اقدام کند و گواهی مربوط را دریافت نماید. ممکن است یک اختراع دارای عناوین مختلف یعنی اختراع تولید ، اختراع روش و اختراع کاربردی باشد و از تمام جهات مزبور مورد حمایت قانون قرار گیرد.اگر یک اختراع دارای عناوین مختلف باشد، یعنی عناوین مختلف، نظیر اختراع تولید، اختراع روش و اختراع کاربردی در آن جمع گردد، وقتی می تواند از همه جهات مزبور مورد حمایت قرار بگیرد که هریک از عناوین مزبور از امتیازات خاص و جداگانه ای برخوردار گردند و قانون برای هرکدام از عناوین یک اختراع، مزیتی مخصوصو قایل گردد که در این صورت حمایت های متعدد و جداگانه مفید خواهد بود. در غیر این صورت حمایت چند جانبه در عمل ارزشی نخواهد داشت.

ثبت اختراع و حقوق مالک اختراع

تصدیق ثبت اختراع به مالک آن حق انحصاری می دهد که براساس آن اجاره ندهد اشخاص ثالث از اختراع بهره برداری تجاری کنند. این حق شامل حق جلوگیری یا توقف فعالیت ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات محصول و یا فرآیندی است که براساس آن اختراع ثبت شده بدون اجازه مالک تولید شده اند.لازم به ذکراست که ثبت اختراع به مالک آزادی استفاده یا حق بهره برداری از فناوری تحت پوشش اختراع ثبت شده را نمی دهد. با اینکه این موضوع ممکن است تفاوتی ظریف بنظر آید ولی درک سیستم اختراع ونحوه تعامل اختراعات متعدد امری ضروری است. در حقیقت، اختراعات متعلق به اشخاص ثالث ممکن است با اختراعات شما تداخل و فصل مشترک داشته باشند، یکدیگر را در برگرفته یا کامل کنند. بنابراین، ممکن است لازم باشد اجازه بهره برداری از اختراعات سایرین را بمنظور بهره برداری تجاری خودتان یا بالعکس کسب کنید.همچنین، قبل از این که برخی ابداعات خاص از قبیل داده ها در تجارت، مورد استفاده قرار بگیرند ممکن است لازم باشد برخی مجوزهای خاص کسب شوند (مثلا تائید فروش به بازار از نهاد نظارتی مربوط).

مسئول اجرای حقوق اختراعات ثبت شده

 
مالک اختراع ثبت شده مسئول اصلی شناسائی و اقدام علیه نقض کنندگان حقوق آن است. بعنوان مالک یک اختراع ثبت شده، مسئول پایش و نظارت براستفاده از اختراعتان در بازار، شناسائی نقض کنندگان حق و تصمیم گیری در مورد نحوه و زمان طرح دعوی علیه آنان هستید. مخترعین مستقل و موسسات و بنگاه های کوچک و متوسط ممکن است تصمیم بگیرند این مسئولیت (یا بخشی ازآن را) به یک گیرنده اجازه انحصاری بهره برداری محول کنند.

پیشنهاد کلینیک ثبت اختراع آتین

برای دریافت کمک در خصوص گام هائی که می توانید برای اجرای حقوق اختراعتان در داخل و یا در بازارهای صادراتی بردارید توصیه می شود به یک وکیل ثبت اختراعات مراجعه کنید. وکیل مزبور می تواند در خصوص هزینه ها و خطرات و بهترین راهبردها مشاوره لازم را در اختیار شما قرار دهد. 

اختراع چیست ؟

 

اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است .

این راه حل ممکن است به ایجاد دستگاه، محصول، روش یا فرآیند کاملاً جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.در واقع طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ ، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.صرفاً پیدا کردن چیزی که در طبیعت موجود است بطور کلی اختراع محسوب نمی شود؛ مقدار مناسب ابتکار انسانی، خلاقیت و گام ابتکاری باید وجود داشته باشد. به طور کلی می توان گفت که راه حل ارائه شده برای مشکل خاص باید دارای شرایط ذیل باشد:

مراحل ثبت اختراع

 

مخترع برای ثبت اختراع خود باید مراحل زیر را پشت سر بگذارد

 مخترع یا مخترعین باید مدارک خود را کامل کنند.

باید متن اختراع خود را طبق قوانین اداره مالکیت صنعتی به نگارش درآورند.

سرفصل ها و مراحل ثبت اختراع

متن اختراع دارای سرفصل های زیر است و هرکدام از این سرفصل ها دارای شرایطی است: توصیف اختراع - ادعا یا ادعاهای اختراع  - خلاصه اختراع  - حق تقدم در اختراع  - پس از تهیه مدارک و نگارش متن اختراع از طریق سایت اداره ثبت اختراع و پرداخت هزینه های آن اظهارنامه شما تکمیل میشود و پس از آن از سوی اداره مالکیت صنعتی رمزی برای شما ارسال می شود که از طریق آن می توانید روند پرونده خود را پیگیری کنید.  - اگر متن اختراع شما مطابق قوانین نباشد ابلاغیه رفع نقص صادر می شود در غیر این صورت می توانید منتظر گواهی اختراع خود باشید. ... لازم به ذکر است که ثبت اختراع به آسانی موارد ذکر شده در بالا نیست و ملزم به انجام دفاعیات فنی و مراجعه حضوری حداقل سه بار به اداره مالکیت صنعتی است.

در رابطه با ثبت اختراع و زمان و نحوه آن نکات زیر قابل ذکر است:

۱- همانطور که گفتیم در بسیاری از کشور ها به غیر از ایالات متحده آمریکا، اختراعات بر اساس اصل "اولین تسلیم کننده" ثبت میشوند. بنابراین، تسلیم سریع تقاضانامه برای تضمین اینکه شما اولین متقاضی هستید که تقاضانامه ثبت اختراع خاصی را تسلیم میکند بسیار مهم است تا بدین وسیله اجازه ندهید سایرین اختراع شما را ثبت کنند.

۲- اگر مخترع در پی حمایت مالی باشد یا بخواهد اجازه بهره برداری تجاری از اختراع خود را به اشخاص ثالث تفویض کند تقاضای سریع ثبت اختراع به طور کلی مفید خواهد بود.

۳- به طور کلی مخترع فقط زمانی میتواند حقوق اختراع خود را اجرا کند که توسط اداره ثبت اختراعات مربوط، اختراع او به ثبت رسیده باشد و این تشریفاتی است که ممکن است در بعضی از کشور ها چندین سال به طول بکشد. علی رغم مزایای فوق عجله در تسلیم اظهارنامه ممکن است مشکلاتی را به شرح زیر برای متقاضی در پی داشته باشد.

مشکلات و موانع ثبت اختراع

۱- اگر زودتر از موعد لازم اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم کند و متعاقبا تغییراتی را در اختراع به وجود آورد، به طور کلی تغییرات عمده در توصیف اولیه اختراع همانطور که بعدا خواهیم دید امکان پذیر نخواهد بود.

۲- پس از اینکه اظهارنامه اختراع به اداره ملی یا منطقه ای تسلیم گردید معمولا بر اساس حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس ۱۲ ماه فرصت دارد در تمام کشور هایی که منافع کسب و کار او ایجاب میکند اظهارنامه ثبت همان اختراع را تسلیم کند تا ازا این طریق از مزایای تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه بهره‌مند شود.

هزینه های ثبت اختراع در کشورهای مختلف

اگر هزینه تسلیم اظهارنامه در کشور های متعدد و گرداخت هزینه تمدید مدت بیش از حد زیاد باشد این امر مشکل ساز خواهد بود. یکی از راه های تعدیل این مشکل، به تعویق انداختن پرداخت هزینه های ترجمه و استفاده از مدت ۳۰ ماهه مقرر در معاهده همکاری ثبت اختراع است.

وکیل ثبت اختراع

نکته بسیار مهم در ثبت اختراع ضرورت نیاز به وکیل ثبت اختراع در تنظیم و تهیه اظهارنامه ثبت اختراع است. تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع و پیگیری آن تا مرحله صدور گواهی اختراع، کاری پیچیده و دشوار است و معمولا مخترعین که دارای اطلاعات حقوقی نیستند نمی توانند از عهده این کار برایند. زیرا در تنطیم اظهارنامه ثبت اختراع به امور زیر باید توجه و دقت شود

دلایل نیاز به وکیل در ثبت اختراع

۱- انجام جستجو در سوابق افشاء قبلی به منظور شناسایی هر سابقه افشاء قبلی که باعث خواهد شد اختراع قابل ثبت نباشد.

۲- نوشتن ادعا نامه و توصیف کامل اختراع با استفاده از اصطلاخات فنی و حقوقی.

۳- مکاتبه با اداره ملی سا منطقه ای ثبت اختراعات و طی مراحل بررسی های ماهوی و شکلی و اظهارنامه اختراع.

۴- انجام اصلاحات لازم در اظهارنامه اختراع در صورت نیاز و درخواست اداره ثبت اختراع مربوطه.

با توجه به ضرورت های فوق است که علی رغم اجباری نبودن انتخاب وکیل در بسیاری از نظام های ثبت اختراع که دارای اطلاعات حقوقی و فنی است مراجعه و از خدمات و اطلاعات وی در تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع استفاده کند. البته در تعدادی از قوانین، متقاضیان خارجی ثبت اختراع ملزم شده اند از وکیل ثبت اختراعات که ساکن کشور مربوط است استفاده کنند. درکشور ژاپن وکلای زیادی برای کمک های فنی و حقوقی به مخترعین تربیت شده اند و مخترعین معمولا برای ثبت اختراع به این وکلا مراجعه میکنند. ثبت اختراع دارای دو بعد ملی و بین المللی است.

18 May 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)